Oferta - Księgowość

Usługi księgowe wstępne:
 • Przyjęcie dokumentacji finansowo-księgowej, kontrola kompletności i poprawności
 • Opracowanie lub aktualizacja polityki rachunkowości, regulaminów, procedur księgowych
Usługi księgowe wykonywane w cyklu miesięcznym:
 • Prowadzenie ksiąg i ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Weryfikacja poprawności dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym
 • Zapisy w księgach zgodnie z przyjętymi zasadami i opisem merytorycznym
 • Naliczanie podatków (CIT, PIT, VAT) oraz sporządzenie i złożenie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych
 • Monitorowanie rozrachunków
 • Sporządzenie i przekazanie Klientowi, drogą elektroniczną, zestawień i informacji za każdy miesiąc
Usługi księgowe wykonywane według potrzeb Klienta:
 • Sporządzenie i złożenie innych wymaganych deklaracji (np.: PCC, informacji o opłacie środowiskowej i inne)
 • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego, NBP i innych instytucji
 • Bieżące doradztwo księgowe
 • Kontakty z urzędami skarbowymi, urzędem statystycznym, NBP
Usługi księgowe związane z zamknięciem roku:
 • Przygotowanie rocznych zeznań, informacji i deklaracji podatkowych
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych
 • Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych