Oferta - Zasady współpracy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAUFANIE

  • Klientom, którzy podejmą współpracę z Biurem Rachunkowym EMTAX zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości, podatków, zagadnień płacowo-kadrowych i rozliczenia z ZUS.
  • Podstawą współpracy jest pisemna umowa, po podpisaniu której, obowiązki Klienta sprowadzają się do rzetelnego dokumentowania swojej działalności poprzez wystawianie faktur, rachunków, dowodów kasowych oraz przyjmowanie dokumentów związanych z zakupami.
  • Dokumentacja, w uzgodnionych terminach odbierana jest z siedziby Klienta lub dostarczana przez Klienta do biura rachunkowego.
  • Ostateczny termin przekazania dokumentów upływa z reguły 7 dnia następnego miesiąca.
  • Po sporządzeniu miesięcznej ewidencji i rozliczeń, biuro przygotowuje wydruki ksiąg i rejestrów, sporządza deklaracje podatkowe i dostarcza je do odpowiednich urzędów drogą elektroniczną z użyciem podpisu kwalifikowanego.
  • Klient otrzymuje pisemne informacje dotyczące sytuacji finansowej firmy.
  • Dokumenty źródłowe i księgi mogą być przechowywane w biurze rachunkowym lub w siedzibie Klienta.
  • Klienci, którzy na bieżąco udostępniają dokumenty źródłowe, otrzymują bieżące raporty z nierozliczonych rozrachunków.
  • Biuro gwarantuje zachowanie poufności wszelkich informacji ujawnionych w związku z wykonaniem umowy.
  • Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest faktura wystawiana co miesiąc po wykonaniu usługi.